Erik & Susanna Olesens Almenvelgørende Fond

Erik og Susanna Olesens Almenvelgørende Fond

 

Fonden blev oprettet i Erhvervsstyrelsens register for erhvervsdrivende fonde den 15. februar 1994. Fonden er stiftet kontant gennem modtagelse af gave på 10 mio. kr., som efterfølgende blev anbragt i aktier i Erik Olesens Ejendomsselskab A/S.

 

Fonden modtog ved gavebrev af 2. oktober 1999 fra stifterne nom. 1.375.000 aktier i Erik Olesens Ejendomsselskab A/S svarende til en værdi på kr. 14.643.750. Gaven er tillagt grundkapitalen, der herefter udgør kr. 24.643.750.

 

Efter Erik Olesens død i 2003 overtog fonden de resterende B-aktier i Erik Olesens Ejendomsselskab A/S og i 2007 overtog fonden aktierne i Dansk Financia A/S, således at Dansk Financia A/S blev direkte ejet af fonden. Fonden er således erhvervsdrivende moderfond for Erik Olesens Ejendomsselskab A/S og Dansk Financia A/S og fondens vedtægtsbestemte erhvervsmæssige formål er at bevare og sikre driften af selskaberne.

 

Fonden har i perioden 2002 – 2013 uddelt i alt kr. 4,6 mio. til almenvelgørende formål, fordelt på kr. 3,1 mio. til medicinsk forskning og kr. 1,5 mio. til udøvere af bildende kunst. Endvidere er via Dansk Financia A/S doneret kr. 1 mio. til restaurering af bevaringsværdige malerier.

 

I 2016 har fonden støttet CBS Academic Housing (Boligfonden for udenlandske studerende og gæsteforskere ved Handelshøjskolen i København) med kr. 0,5 mio.

Fondens donation er ydet som støtte til opførelse af et nyt kollegium for udenlandske studerende. Kollegiet, der er planlagt til at rumme 145 kollegieværelser på hver 15 m2 og fællesfaciliteter som opholdsstue, køkkener, festsal, vaskeri m.v., er under opførelse i Nimbus Parken på Frederiksberg. Formålet med det nye kollegium er at sikre flere udenlandske studerende til Copenhagen Business School (CBS) og dermed udvekslingspladser for danske studerende på udenlandske universiteter og handelshøjskoler, som har udvekslingsaftale med CBS. Det er den overordnede målsætning, at de nye kollegieboliger for udenlandske studerende i København skal accelerere udvekslingen af studerende mellem CBS og dets partneruniversiteter for derigennem at tilføre danske virksomheder højt kvalificerede udenlandske medarbejdere og flere internationalt funderede danske kandidater.

 

Det er bestyrelsens hensigt at opretholde en årlig uddeling inden for en ramme på op til gennemsnitlig kr. 0,5 mio. årligt. Uddeling kan ske både som enkeltstående uddeling og som projektstøtte over en årrække og/eller ved at uddelingsrammen for en årrække opspares, således at der kan uddeles et større beløb på én gang. Såfremt bestyrelsen ikke finder anledning til at anvende alle fondens indtægter i ét år til opfyldelse af fondens formålsbestemmelser, kan overskydende beløb overføres til efterfølgende regnskabsår jf. fundatsens § 2.

 

Fondens almenvelgørende formål er at yde støtte til:

  • Medicinsk forskning,
  • Handelsmænds uddannelse,
  • Udøvere af bildende kunst,
  • Udøvere af klassisk musik, særlig kammermusik.

samt at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål i øvrigt efter bestyrelsens frie skøn.

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at fondens formål bedst tilgodeses ved at foretage større enkeltstående uddelinger inden for én af førnævnte områder ad gangen. Uddeling til samme legatar kan eventuelt ske over en årrække, såfremt der er tale om et større projekt, hvor den til legataren tildelte uddeling ikke kan rummes inden for fondens årlige uddelingsramme.

 

Ved tildeling af støtte fra fonden lægger bestyrelsen vægt på, at uddelingen kommer en bredere kreds af personer til gode og at det synliggøres, at fonden og dennes stiftere har ydet støtte til det pågældende formål. Fonden yder støtte til såvel enkeltpersoner som institutioner og foreninger, hvis formålet og/eller udbyttet af fondens støtte vurderes at komme en bredere kreds af personer til gode.

 

Fonden kan ikke søges.

 

 

Årsrapporter

Fondens koncernårsrapporter kan hentes her:

Årsrapport for 2016 - fond og koncern

Årsrapport for 2017 - fond og koncern