At bo til leje hos os

At bo til leje hos Dansk Financia

 

 

Lejeperiode

Vi udlejer vores lejligheder uden tidsbegrænsning. Tidsbegrænsede lejemål kan dog forekomme, hvis eksempelvis vi afventer byggetilladelse til ombygning af en lejlighed. Det vil fremgå at din lejekontrakt, hvis lejemålet er tidsbegrænset. Hvis lejemålet ikke er tidsbegrænset, fortsætter det, til det opsiges. Læs om opsigelse og fraflytning her.

 

Brug af lejligheden

Lejligheder må kun anvendes til beboelse. Erhvervsmæssig brug er ikke tilladt uden forudgående skriftligt samtykke fra Dansk Financia A/S.

Lejer skal tilmelde sig folkeregistret på lejlighedens adresse fra indflytningsdatoen. Udlejning og udlån til ferieformål (som f.eks. Airbnb) er ikke tilladt!

 

Betaling af leje

Administrator udsender opkrævninger hver måned. På opkrævningen kan du se, hvad du/I skal betale i leje, aconto varme og andre betalinger. Opkrævningen skal betales den 1. i hver måned. Hvis denne dag er en lørdag eller søndag, udskydes betalingsfristen til den følgende hverdag.

Hvis du/I ikke betaler rettidigt fremsender administrator en rykkerskrivelse (et påkrav) som også indeholder et påkravsgebyr jf. lejelovens bestemmelser.

Hvis du/I ikke betaler efter modtagelse af påkravsskrivelse, kan udlejer ophæve lejeaftalen og pålægge dig/jer af fraflytte.

Vi anbefaler at tilmelde lejebetaling til BetalingsService, så du er sikker på at betale til tiden.

Du kan på opkrævningen se de oplysninger, der skal bruges for at tilmelde betalingen til Betalingsservice.

 

Elektricitet

Forbrug af elektricitet er ikke indeholdt i lejen og forbrug skal betales direkte til forsyningsselskabet.

 

TV / internet

Alle abonnementer vedrørende tv, telefoni, internet m.v. betales udover lejen direkte til leverandøren. Det er ikke tilladt at opsætte egen antenne / parabol.

 

Pulterrum

Der hører et pulterrum til hver lejlighed. Normalt er pulterrum beliggende på loft eller i kælderen. Spørg viceværten, hvis du er i tvivl om, hvilket pulterrum, der hører til lejligheden. Du må eksempelvis ikke beslaglægge et ledigt pulterrum, låne et ekstra rum af en anden beboer eller aftale med naboen, at I bytter pulterrum.

 

Lejeforhøjelser

For lejeforhold, som er indgået af Dansk Financia og tilknyttede selskaber efter 1. juli 2015 gælder følgende: Den leje, der er anført i lejekontrakten, bliver én gang hvert år forhøjet med stigningen i nettoprisindekset, dvs. lejen følger den generelle prisudvikling. Derudover reguleres lejen med ændringer i ejendommens skatter og afgifter jf. lejelovens §§50-52.

 

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde nogen form for husdyr og der dispenseres kun fra dette i helt særlige tilfælde som f.eks. at lejer er blind og har en førerhund.

 

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i lejligheden eller på ejendommens fællesarealer (som f.eks. bagtrappen)..

 

Vedligeholdelse

Du har pligt til at vedligeholde dit lejemål, mens du bor til leje. De vedligeholdelsespligter, der påhviler dig/jer som lejer, er uddybet i din lejekontrakt.

 

Vedligeholdelsespligten betyder at du løbende i lejeperioden skal sørge for alle nødvendige vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, således at lejemålet til enhver tid fremstår vedligeholdt og i samme stand som ved indflytning.

I praksis betyder det, at du/I i lejeperioden skal sørge for, at

 • Alle vægge og malbare flader er pæne og ikke misfarvede,
 • Alle gulve er pæne og ikke nedslidte eller ødelagte,
 • Alle installationer fungerer og ikke er nedslidte,
 • Vandhaner, toilet o.l. ikke drypper/løber og ikke er tilkalkede,
 • Låse og nøgler er funktionsdygtige,
 • Vinduer ikke er punkterede eller revnede og kan lukke forsvarligt.
 • Vedligeholdelsesarbejder i lejeperioden må kun udføres af faguddannede, momsregistrerede håndværkere.

Derudover skal du sørge for at holde afløb i køkken og bad rene, renholde lejemålet og pudse vinduer.

 

Hvis du konstaterer problemer med lejemålets installationer skal du straks kontakte ejendommens vicevært, for at aftale hvordan udbedringen foretages.

 

Indvendig vedligeholdelseskonto

Hvis det i lejekontrakten er aftalt, at lejemålet har en konto for indvendig vedligeholdelse (jf. lejelovens §22) betyder det, at indeståendet på vedligeholdelseskontoen kan bruges til maling, hvidtning og tapetsering af lejemålet.

Hvis du ønsker vedligeholdelsesarbejder udført og betalt via den indvendige vedligeholdelseskonto, skal du være opmærksom på, at

 • Du skal kontakte administrator FØR arbejdet bestilles og udføres.
 • Arbejdet skal udføres af en faglært, momsregistreret håndværker.
 • Administrator kan kræve fremsendt et tilbud fra håndværkere.
 • Du skal attestere regningen fra håndværkeren FØR denne sendes til administrator til betaling.

Udlejer eller vicevært eller inspektør forbeholder sig ret til at besigtige det udførte arbejde i din lejlighed.

Der ikke kan kræves udført arbejder betalt fra den indvendige vedligeholdelseskonto, hvis lejemålet er opsagt.

 

Varme (og vand hvis der er vandmålere i lejligheden)

Du skal månedligt betale et acontovarmebidrag til dækning af din del af ejendommens udgifter til opvarmning og varmt vand. I mange lejemål opkræves et tilsvarende acontobidrag til dækning af dit vandforbrug. Acontobidragene opkræves sammen med den månedlige husleje og fremgår særskilt af lejeopkrævningen.

Dit forbrug af varme og evt. vand opgøres én gang årligt. Forbrugsperioden fremgår af din lejekontrakt. Det endelige forbrugsregnskab sendes til dig 2-4 måneder efter regnskabsperiodens afslutning.

 

Hvis forbrugsregnskabet viser, at de acontobidrag du har betalt i løbet af regnskabsperioden, overstiger de faktiske udgifter til vand og varme, modregnes det overskydende beløb i den først kommende huslejeopkrævning efter modtagelse af forbrugsregnskabet.

 

Hvis forbrugsregnskabet viser, at de acontobidrag du har betalt i løbet af regnskabsperioden, ikke kan dække udgifterne til vand og varme, opkræves tillægsbetalingen i huslejeopkrævningen, men først efter der er forløbet en måned fra din modtagelse af forbrugsregnskabet. Herefter vil administrator samtidig justere dine acontobidrag for det kommende år.

 

Fremleje / delelejlighed / bofællesskab

Vi udlejer ikke til bofællesskaber, dvs. bortset fra ægtefælle/samlever er det ikke muligt at få mere end én person anført som lejer på lejekontrakten.

Hvis du ønsker at bo sammen med en ven / studiekammerat, kan du søge om lov til at fremleje et værelse. Læs nærmere her

Du skal være særligt opmærksom på, at det kan have meget alvorlige konsekvenser at stille sin lejelejlighed helt eller delvist til rådighed for andre uden udlejers accept. I visse tilfælde kan udlejer opsige lejeforholdet med omgående virkning og pålægge dig at flytte. Der henvises til lejelovens §26 stk. 2 og §69.

 

Samlever

Din samlever – uanset om I er gift eller ikke – har lov til at bo i din lejlighed, og det er ikke noget, du skal søge om godkendelse til. Du skal dog give os besked (så vi ikke tror, at du fremlejer ulovligt) og af hensyn til navneskilte på dørtelefon, postkasse og hoveddør, som viceværten så tilretter. Se mere om navneskilte her.

 

Hvis din samlever ønsker at ”få sit navn på lejekontrakten” eller ønsker at overtage lejemålet (fordi I ikke længere er sammen), så skal reglerne i lejeloven følges og der skal indsendes dokumentation:

 • Hvis I er/har været gift skal du sende en kopi af jeres vielsesattest til administrator.
 • Hvis I ikke er/har været gift skal I dokumentere, at I har haft fælles husstand i mindst to år før anmodningen fremsættes.