Historie

Dansk Financia er et af Danmarks ældste private ejendomsselskaber

Dansk Financia A/S blev stiftet i 1934 som Ejendomsselskabet Vestervænget.


Den industrielle udvikling førte i begyndelsen af 1900 tallet til en stor indvandring til hovedstaden og det blev forstærket i årene efter 1. verdenskrig, hvilket skabte en såvel statslig, kommunal og privat vilje til at gøre noget aktivt ved bolignøden og boligbyggeriet.


Det førte i 1919 til, at Sagfører F.C.Boldsen tog initiativ til stiftelse af Boligselskabet Københavns Almindelige Boligselskab (KAB), hvis formål var at arbejde for et tidssvarende og økonomisk boligbyggeri i København og omegn.Med F.C.Boldsen som direktør, oprettede KAB en række datterselskaber, som med støtte fra den statslige boligstøtteordning, stod for opførelsen af en lang række sociale boligbyggerier og boligejendomme, som i dag er kendte og attraktive almene boligafdelinger.


I 1933 besluttede Indenrigsministeriet, at KAB ikke længere kunne godkendes som socialt boligselskab, og dermed ophørte KABs mulighed for at opnå statsstøttede boliglån til finansiering af boligbyggeri. F.C.Boldsen var en foretagsom mand, så han udtænkte en alternativ finansieringsmodel og tog initiativ til at oprette yderligere datterselskaber under KAB, som på anden vis tilvejebragte finansiering til opførelse af ejendomme. Et af disse selskaber var Ejendomsaktieselskabet Vestervænget, der 1934-1936 opførte ejendommen Vestervænget med 300 lejligheder på Johan Kellers Vej ved siden af Vestre Kirkegård i Københavns Sydvest kvarter. I 1936 indgik F.C.Boldsen aftale med Københavns Kommune om køb af byggegrunde til yderligere boligbyggeri og det skabte behov for endnu et ejendomsselskab til dette formål.


Løsningen blev, at Ejendomsselskabet Vestervænget i marts 1937 blev omdannet til Dansk Financia - Aktieselskab for administration og kapitalanlæg. Navnet skulle signalere, at selskabets formål havde med finansiering og administration af ejendomme at gøre.


I de følgende år opførte Dansk Financia og dets søsterselskab Stabilia en lang række boligejendomme i det Storkøbenhavnske område, hvoraf flere blev præmieret af Københavns, Frederiksberg og Gentofte Kommune. Ejendommene, der fik egne navne, var: Vestervænget, Strandvejsgaarden, Ved Volden, Christianshavnergaarden, Industrigården, Butikshjørnet, Vibehjørnet, Thylandshuse, Nordrevænge, Frankrigshuse, Mariendals Have, Raadmandshuse, Ordrupvejhuse, Jagtgaarden, Lykkens Gave, Grønnehavegaard, Saxhøj og Broholm.


Efter 2. verdenskrig blev bestyrelsen for KAB enig med F.C.Boldsen om, at han fratrådte som administrerende direktør for KAB koncernen. Som "fratrædelsesgodtgørelse" og som betaling for sin aktiebeholdning i KAB overtog F.C.Boldsen i stedet alle aktierne i Dansk Financia og Stabilia, og dermed også alle de ejendomme, som selskaberne ejede. Samtidig etablerede F.C.Boldsen sin egen ejendomsadministration, der fik kontor i hans private bolig på Rosenvængets Hovedvej 6 på Østerbro.


Da F.C.Boldsen døde i 1954 overtog hans hustru og 3 børn ejerskabet af Dansk Financia. Samtidig indtrådte F.C.Boldsens to svigersønner Erik Olesen og Knud Olesen i direktionen, der også bestod af F.C.Boldsens søn Jørgen Boldsen. Erik Olesen og Knud Olesen var gift med F.C.Boldsens to døtre og deres far - Generalkonsul Th.Olesen - blev udpeget som formand for bestyrelsen.


I 1959 gjorde en ændring i aktieselskabsbeskatningen det hensigtsmæssigt for Dansk Financia at afhænde alle selskabets ejendomme til selskabets tre direktører. Selskabet ejede på daværende tidspunkt 15 ejendomme, der blev fordelt med 5 til hver. Dansk Financia beholdt administrationen af ejendommene, som skete fra Rosenvængets Hovedvej 6, som fungerede som kontor, idet F.C.Boldsens enke flyttede til en anden bolig.


Til trods for, at selskabet formelt havde 3 direktører blev det i praksis Erik Olesen, der stod for den daglige ledelse.


Fra begyndelsen af 1970'erne var den generelle situation på boligmarkedet forbedret så kraftigt, at det i nogle områder faktisk begyndte at blive vanskeligt at finde lejere til boligudlejningsejendommene.


Da det med indførelse af ejerlejlighedsloven tillige var blevet muligt at opdele ejendommene i ejerlejligheder, blev det besluttet at opdele de førnævnte ejendomme i ejerlejligheder, og at lejligheder skulle sælges, når lejerne fraflytter.


I forlængelse heraf besluttedes det at overdrage porteføljen af ejerlejligheder til en række ejendomsselskaber, som var kontrolleret af selskabets tre førnævnte direktører.


Herved opstod bl.a. Erik Olesens Ejendomsselskab, der gennem 1980'erne og 1990'erne dels købte restporteføljer fra Knud Olesens og Jørgen Boldsens ejendomsselskaber og dels købte andre restporteføljer, bl.a. 171 ejerlejligheder i ejendommen Blidah Park i Hellerup. Udover administrationen af ejerforeninger og udlejede lejligheder begyndte Dansk Financia at overtage administrationen af en lang række andre ejendomme og boligforeninger, hvilket kulminerede i 2012 med købet af aktiviteterne i administrationsvirksomheden Bolux A/S og rådgivningsfirmaet Niels E . Fisker A/S.


Sideløbende udbyggede Erik Olesens Ejendomsselskab sin ejendomsportefølje, bl.a. via datterselskabet Helios Berlin Köpenick A/S, der købte en række udlejningsejendomme i Berlin. Disse blev solgt i 2014 og i stedet koncentrerede Erik Olesens Ejendomsselskab aktiviteterne i København dels gennem overtagelse af majoriteten i det børsnoterede ejendomsselskab Jensen & Møller Invest A/S og dels gennem køb og salg af flere udlejningsejendomme i København.


Som følge af de stigende krav til konsolidering i ejendomsadministrations-branchen, der kræver stadig større enheder for, at kunderne fortsat kan serviceres på en professionel og konkurrencedygtig måde, besluttedes det i 2016 at sælge aktiviteterne med administration, tilsyn og rådgivning til Datea A/S (nu: Newsec Property Asset Management Denmark A/S). Såvel Dansk Financia som Erik Olesens Ejendomsselskab har siden 2003, hvor Erik Olesen døde, været ejet 100% af Erik & Susanna Olesens Almenvelgørende Fond.


Aktiviteterne i Dansk Financia omfatter i dag asset management for Erik & Susanna Olesens Almenvelgørende Fond og fondens datterselskaber, dvs. udlejning, optimering og udvikling af koncernens ejendomme.

F.C.Boldsen (1877-1954) - Maleri af Herman Vedel
Erik Olesen (1915-2003)
Ejendommen Ved Volden på Christianshavn - opført af Dansk Financia 1937
Husassistenter på arbejde
Spejlbassin med gamle søminer som dekoration
Interiør fra 1937 fra lejlighed i Ved Volden
Ejendommen Ved Volden med Vor Frelser Kirke i baggrunden


Læs hele historien om Dansk Financia her.