Husorden og klager

Husorden og klager


For alle vore ejendomme findes en husorden med nogle enkle regler, der er fastsat med henblik på at vise godt naboskab og gøre ejendommen til et rart sted at bo.

Vis hensyn til dine naboer og overhold husordenen.


Du har fået ejendommens husorden udleveret i forbindelse med indflytning, men skulle du have forlagt den, så kan du hente husordenen for din ejendom på den elektroniske opgangsskærm i ejendommen. Tryk på ”Bestil dokumenter”, tast din mailadresse og sæt X ved husorden, så sendes den til din mailadresse.


Hvis din nabo overtræder husordenen, så prøv først at løse sagen i mindelighed. Tal sammen om de ting, der generer hinanden – det løser de fleste problemer. Vi anbefaler derfor, at du tager en snak med din nabo om problemet, inden der klages.


Hvis det ikke hjælper kan du klage til ejendommens administrator.


Administrator kan imidlertid kun behandle klager om aktuelle og væsentlige overtrædelser af ejendommens husorden eller lejelovgivningen. Ældre forhold og forhold af bagatelagtig karakter kan ikke behandles. Hvis der er tale om tilbagevendende problemer med eksempelvis støj, anbefaler vi, at du fører en logbog, hvor tidspunktet for og en kort beskrivelse af hændelsen noteres. Det styrker sagen, hvis flere beboere fører logbog og indleverer en samlet klage.


Sådan klager du

Klager skal altid indleveres skriftligt og skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Navn og adresse på den/de beboere, der klages over.
  • En nøjagtig beskrivelse af hændelsen, dvs. hvad der klages over, og hvornår hændelsen fandt sted.
  • Navn og kontaktoplysninger på evt. vidner.
  • Der vedlægges kopi af en evt. logbog over tidligere hændelser, jf. ovenfor.
  • I gentagelsestilfælde henvises til dato for tidligere klage.

Klagen sendes til administrator.


Klagen skal indleveres af den eller de, der føler sig generet, og den/dem, der klager skal være parat til at deltage i et mæglingsmøde eller som vidne ved domstolene, hvis det bliver nødvendigt. Anonyme klager kan ikke behandles. Hvis administrator og/eller udlejer vurderer, at der er grundlag for at påtale klagen over for den pågældende beboer, vil administrator kontakte beboeren og anmode vedkommende om at stoppe den generende adfærd. I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt til at løse sagen. 

I meget grove tilfælde kan det blive nødvendigt at indbringe sagen for domstolene med henblik på at tvinge den pågældende beboer til at flytte fra ejendommen.