Lejeregulering

Lejeregulering / lejeforhøjelser


Lejeforhold indgået efter 1. juli 2015

For lejeforhold, som er indgået af Dansk Financia og tilknyttede selskaber efter 1. juli 2015 gælder følgende:

Den leje, der er anført i lejekontrakten, bliver én gang hvert år forhøjet med stigningen i nettoprisindekset, dvs. lejen følger den generelle prisudvikling. Derudover reguleres lejen med ændringer i ejendommens skatter og afgifter jf. Lov om leje §§46-48.

Du kan i din lejekontrakt §11 se, om din husleje pristalsreguleres.


Skatter og afgifter

Hvis udlejers udgifter til ejendommens offentlige skatter og afgifter stiger, kan udlejer varsle lejeforhøjelse det tidspunkt, hvor ejendommen er forpligtet til at betale de forhøjede afgifter til det offentlige. Administrator beregner årligt - oftest i maj måned - om der på grund af ændring i ejendommens skatter og afgifter er grundlag for en lejeforhøjelse, og i givet fald varsles lejeforhøjelse inden udgangen af maj. Varslingen sker med tre måneders varsel og med tilbagevirkende kraft fra 1. januar.


Omkostningsbestemt leje

Hvis dit lejeforhold er omfattet af Lov om Leje §19 stk. 1 (tidligere Boligreguleringslovens § 5 stk. 1 ofte kaldet omkostningsbestemt husleje) betyder det, at lejen reguleres i takt med udviklingen i ejendommens udgifter. Hvis ejendommens driftsudgifter stiger, kan din husleje stige. Stigningen varsles af udlejer med 3 måneders varsel. Administrator udarbejder årligt - typisk i september måned - et samlet driftsbudget for hele ejendommen og den samlede udgift fordeles herefter forholdsmæssigt på de af ejendommens lejemål, der er omfattet af denne bestemmelse.


Regulering af depositum og forudbetalt leje

Ved enhver lejeændring reguleres depositum og forudbetalt leje, så dine forudbetalinger svarer til den gældende leje gange det antal måneder, der iflg. din lejekontrakt skal være forudbetalt.